Imagine din expozitia Valori bibliofile în anticariate
Imagine din expozitia cu vânzare Valori bibliofile în anticariate

Valori culturale bibliofile în Anticariate
(expozitie temporara cu vânzare)

GAZETA DE TRANSILVANIA, Brashov, anul VI, no. 1 – 104, 4 ianuarie – 30 decembrie, 1843; an VII, no. 1- 52; 3 ianuarie 1844 – 29 iunie 1844, Editor: George Bariţiu, româno-chirilică, preţ: 1000 lei

ÎNVĂŢĂTORUL SATULUI PENTRU JUDEŢELE DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ, an. III, no. 1-6, 1 octombrie – 15 decembrie 1845; an III, no.7-24, 1 ianuarie – 15 septembrie 1846.
Provenienţă: Biblioteca Colegiului „Sf. Sava” din Bucureşti (impresiune sigilară), preţ: 400 lei

ROMANO, Dionisie, Arhimandit, ECO ECLESIASTIC, Gazetă religioasă morală, Tipărit de C.A. Rosetti şi Vinterhalder, Bucureşti, an I, 1850, no.1 (septembrie), 2 (octovrie), 3 (noemvrie), 4 (dechemvrie), an 1851, no. 5 (ianuarie), 6 (fevruarie), 7 (martie), supliment no. 7 (martie), 8 (aprilie), 9 (mai), 10 (iunie), 11 (iulie), 12 (august), preţ: 70 lei
 
ANDREESCU, Constantin; I. STOIDE; CONSTANTIN A., ŞTEFĂNIŢĂ LUPU. DOMN AL MOLDOVEI (1659-1661), Bucureşti, 1938., preţ: 100 lei

NANDRIS, Grigore, MILLET, Gabriel, DOCUMENTE ROMÂNEŞTI ÎN LIMBA SLAVĂ DIN MĂNĂSTIRILE (1372-1658), Bucureşti, 1937.

CHRISTESCU, Vasile, ISTORIA MILITARĂ A DACIEI ROMANE, Bucureşti, 1937
Provenienţa: Biblioteca istoricului prof. univ. dr. Ion Ionaşcu, Bucureşti, preţ: 120 lei

SKAZANIE ILI KATALOG MESJACAM DVUNA DESJATEM’ OT MESJACA SEPTJABRJA DAŽE DO MESJACA AVGUSTA (…)/ DESCRIERE SAU CATALOGUL CELOR 12 LUNI, DE LA LUNA SEPTEMBRIE PÂNĂ ÎN LUNA AUGUST, datare: începutul sec. al XIX-lea (ante 1812).
Manuscris slavo-rus (lipovenesc), legătură ulterioară, preţ: 4000 lei

UNIVERSUL. NOUTĂŢI DIN TOATĂ NATURA, CULTURA, LITERATURA, Bucureşti, an I, 1845, no. 7 (19 august) – an III, no. 38, 1847, preţ: 200 lei

EVSTRATIE, ARGENTIUS, <HIOTUL>, doctorul în filosofie, FILADĂ PENTRU BOTEZ CE SĂ NUMEAŞTE POVĂŢUITOARE DE CEI RĂTĂCIŢI, post 1828.
Ms. religios original, româno-chirilică, preţ: 1500 lei

BARDOSY, JOANNES, MOLDAVENSIS vel SZEPSIENSIS DECIMAE INDAGATIO EST PROXIMA TERRAE SCEPUSIENSIS, Posonii, Typis ac sumptibus Georgii Aloysii Belnay, [1801], latină.
Lucrare cu informaţie documentar-istorică Dacoromanica,
(sec. XIII-XVI), preţ: 2000 lei

HANES, VASILE V., FORMAREA OPINIUNII FRANCEZE ASUPRA ROMÂNIEI ÎN SEC. AL XIX-LEA, Bucureşti, 1929.
Dedicaţie autografă a autorului către Pompiliu Ioaniţescu, Vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor, 9 VI 1929., preţ: 30 lei

SFĂTUIRE FRUMOASĂ ŞI SCURTĂ CĂTRE CEL CE SE POCĂIAŞTE, Mănăstirea Neamţului, ante 1800.
Însemnare ms. f [1-3]: „Această carte iaste a obştii Stareţului Paisie <Velicicovski>”
Manuscris religios, româno-chirilică, preţ: 1500 lei

IGNATIUS, Sanctus, EPISTOLAE GENUINAE. Annotationes: Joannes Pearsonus et Thomas Smithus. Praefatio: Thomas Smith, Oxonii/Londra, E Theatro Sheldoniano, 1709, latină-greacă
Provenienţa: Biblioteca Colegiului „Sf. Sava” din Bucureşti
(vezi impresiunea sigilară pe Foaia de titlu şi p. [120]), preţ: 1500 lei

CEASOSLOV, Mănăstirea Neamţ, 1833,
Tipograf: Isaia monahul, româno-chirilică, preţ: 2000 lei

CANOANELE SFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU, FACEREA SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN
Copist: monah Dorothei, 1805
Manuscris afierosit / dăruit Mănăstirii Văratic, preţ: 2000 lei

Imagine din expozitia Valori bibliofile în anticariate
Imagine din expozitia cu vânzare
Valori bibliofile în anticariate

IORGA, Nicolae, CINCI CONFERINŢE DESPRE VENEŢIA,
Ed. Casei Şcoalelor, Bucureşti, 1914, preţ: 25 lei

ARMES ET ARMURES RUSSES ..,
Editions d’art Aurore, Leningrad, 1962, preţ: 250 lei

MARIE, QUEEN of ROUMANIA, THE STORY OF MY LIFE, vol. II, Ed. Cassel and Company, Ltd. London, Toronto, Melbourne and Sidney, 1934, (Exemplar cu autograf: Hélène Perticari - Davila), preţ: 130 lei

HESIOD, LUCRĂRI ŞI ZILE (CALENDARUL PLUGARULUI), Traducere de Şt. Bezdechi, Ed. Camerei de Agricultură, Cluj, 1930 (Autograf de la traducătorul Şt. Bezdechi către A. Procopovici), preţ: 25 lei

NOICA, Constantin, DE CAELO, ÎNCERCARE ÎN JURUL CUNOAŞTERII ŞI INDIVIDULUI, Ed. Vremea, 1937, preţ: 50 lei

GRANGES, Ch. M. des,  HISTOIRE  ILLUSTRÉE  DE  LA  LITTÉRATURE  FRANÇAISE  DES  ORIGINES À 1920,
Onzième édition, Paris, Librairie Hatier, 1928, preţ: 20 lei

CANTACUZINO, G. M., INTRODUCERE  LA  STUDIUL  ARHITECTURII,
Bucureşti, Atelierele grafice Socec & Co., 1926, preţ: 35 lei

PRINCESSE  BIBESCO,  PAGES  DE  BUKOVINE  ET  DE  TRANSILVANIE,
Éditions des Cahiers Libres, Paris, 1930, preţ: 80 lei

SCURTU, Ioan, BULEI, Ion, DEMOCRAŢIA  LA  ROMÂNI, 
1866 -1938, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1990, preţ: 10 lei

GRECEANU, Olga, SPECIFUL  NAŢIONAL  ÎN  PICTURĂ,
Ed. Tip Cartea Românească, Bucureşti, 1939, preţ: 50 lei

ERBICEANU, Vespasian, NAŢIONALIZAREA  JUSTIŢIEI  ŞI  UNIFICAREA  LEGISLATIVĂ  ÎN  BASARABIA, Bucureşti,  Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1934, preţ: 25 lei

MAREŞ, Alexandru, FILIGRANELE  HÂRTIEI  ÎNTREBUINŢATE  ÎN  ŢĂRILE  ROMÂNE  ÎN  SECOLUL  AL  XVI-LEA,
Editura Academiei, Bucuraşti, 1987, preţ: 200 lei

NENIŢESCU, D., Costin, MEMORIU  DE  TITLURI  ŞI  LUCRĂRI, Institutul de Arte Grafice „Vremea”, Bucureşti, 1935,
Ex. cu dedicaţia autorului către Gr. Trancu – Iaşi, preţ: 10 lei

MARIAN, Fl., S., NUNTA  LA  ROMÂNI,  STUDIU  ISTORICO-ETNOGRAFIC-COMPARATIV, Ed. Academiei Române,
Tipografia Carol Göbl, Bucureşti, 1890, preţ: 450 lei

VULCĂNESCU,  Romulus, FENOMENUL  HORAL,
Editura „Ramuri”, Craiova, 1944, preţ: 40 lei

URECHIA, V.A., ISTORIA  ROMÂNILOR,  Tomul VIII, 1897, Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Rasidescu, Bucureşti,
Ex libris: Academician profesor Al. Rosetti, preţ: 150 lei

SEIŞANU, Romulus, TAKE  IONESCU,  VIAŢA  ŞI  OPERA  SA,
Editura Ziarul „Universul”, Bucureşti, 1930, preţ: 100 lei

VULCĂNESCU, Romulus, CHESTIONAR  MITOLOGIC,  Mănăstirea Dealu, 1938, preţ: 10 lei

ANGHEL Gheorghe, FORTIFICAŢII  MEDIEVALE  DE  PIATRĂ  DIN  SECOLELE XIII-XVI, Cluj - Napoca, Editura Dacia, 1986, preţ: 30 lei

SAMARIAN, Gheorghe., Pompei, MEDICINA  ŞI  FARMACIA  ÎN  TRECUTUL  ROMÂNESC  Vol. I-III (1382-1834),
Tipografia „Moderna”, Călăraşi, 1938, preţ: 300 lei

ZBORUL  NOSTRU,  AERONAUTICA  ROMÂNĂ,
Institutul de Arte Grafice E. Marvan, Bucureşti, 1931, preţ: 80 lei

OPREA, Gh. Petre, PAGINI  DIN  ISTORICUL  AVIAŢIEI,
Ed. Ramuri, Craiova, 1938, preţ: 100 lei

ROMÂNIA  AERIANĂ, Anul IV, No. 31,
Tipografia „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 1930, preţ: 30 lei

Imagine din expozitia Valori bibliofile în anticariate
Imagine din expozitia cu vânzare
Valori bibliofile în anticariate

MINISTERUL AERULUI ŞI MARINEI, REALIZĂRILE MINISTERULUI AERULUI ŞI  MARINEI, 1939,
Institutul de Arte Grafice „Lupta”, Bucureşti, preţ: 80 lei

FOTINO, Dionisie, ISTORIA GENERALĂ A DACIEI, Tom I-III,
ediţia a II-a, Bucureşti, Imprimeria Naţională a lui Josef Romanov et Companie, 1859
Ex. cu sigiliul în sec., oval: Institutul Român – Biblioteca pentru relaţiile culturale cu străinătatea, preţ: 800 lei

CIPARIU, T., PRINCIPIA  DE  LIMBA  ET  DE  SCRIPTURA,
Ed. a II-a revizuită, Tiparul Seminarului, Blaj, 1866, preţ: 250 lei

KOGĂLNICEANU, Mihail, ARHIVA ROMÂNEASCĂ, Tomul II, Iaşi,
Ed. „Cantora Foii Săteşti”, 1845, preţ: 350 lei

ROUSSEAU, J. B., ODES,  CANTATES,  ÉPITRES ET POESIES  DIVERSES,  Tome  I,  Edition  Stereotype, Paris,
L'Imprimerie de P. Didot L' ainé, 1796, preţ: 30 lei

ADAMESCU, Gheorghe, CONTRIBUŢIUNE  LA  BIBLIOGRAFIA  ROMÂNEASCĂ , Fascicola I-II (1500-1921), Bucureşti, Tipografia Profesională Dinu. C. Ionescu, 1923, preţ: 80 lei

VOLBURĂ, Radu, ANUARUL GENERAL AL ORAŞULUI GALAŢI ŞI JUDEŢULUI  COVURLUI, Ediţia 1930-1931, Galaţi, 1931, preţ: 350 lei

ŞINCAI, Gheorghe, HRONICA ROMÂNILOR ŞI A MAI MULTOR NEAMURI, Tom I-III (86 -1739), Iaşi, 1853, preţ: 500 lei

FILITTI, C. Ioan, ARHIVA GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl,  1919, preţ: 350 lei

DIONISIE PIRUL TESALIANUL, ENKOLPIUL DOCTORUL DOCTORILOR SAU MEDICINA PRACTICĂ, 
Traducere de Postelnic D. Kornea,
Tom I, Iaşi, Tipografia Institutului Albinei, 1849.
Ex. cu sigiliul oval, în fum, al lui Şt. Sturdza, preţ: 1200 lei

IORGA, N., SATE ŞI MĂNĂSTIRI ÎN ROMÂNIA,
Ediţia a II-a, Ed. Librăriei Pavel Suru, Bucureşti, (1916)
OŞTIREA FRANCEZILOR ÎN ROSSIIA LA LEAT  1812,
Traducere tălmăcită de Parascheva, clucerul de arie,
Tipografia Priveleghiata, Bucureşti, 1826, preţ: 700 lei

TIKTIN, H., GRAMATICA ROMÂNĂ, 
Partea II,  SINTAXA, Bucureşti, ediţia a II-a prelucrată, 1895,
Ex. conţine semnătura autorului, preţ: 100 lei

CARACOSTEA, D., ARTA CUVÂNTULUI LA EMINESCU,
Bucureşti, Ed. „Bucovina” I. E. Torouţiu, 1938,
Ex. conţine semnătura autorului., preţ: 40 lei

BEZA, Marcu, PE TĂRÂMURI BIBLICE, 
Bucureşti, Ed. Ziarului „Universul” S.S., 1934, preţ: 20 lei

BOGDAN, N.A., ORAŞUL IAŞI. SCHIŢE ISTORICE ŞI ADMINISTRATIVE,
Tipografia Naţională, Iaşi, 1904,
Ex. cu semnătura G.N. Căpităneanu, preţ: 550 lei

REVISTA  ROMÂNĂ  PENTRU  SCIINŢE,  LITERE  ŞI  ARTE, vol. III, Administraţia Revistei. Pasagiul Român, Bucureşti, 1863,
Ex. conţine semnătura Héléne Perticari-Davila, preţ: 300 lei

Imagine din expozitia Valori bibliofile în anticariate
Imagine din expozitia cu vânzare
Valori bibliofile în anticariate

IOANID, Gheorghe, GRAMATICA  DE  LIMBA  ELINEASCĂ, Tipografia Curţii a lui Fred Valbaum, Bucureşti, 1852
Etichetă caşerată a Colegiului Sf. Sava din Bucureşti pentru daruri premianţi; impresiune sigilară în fum a Colegiului.
Conţine semnătura autorului., preţ: 250 lei

MELCHISEDEK, CRONICA HUŞILOR ŞI A EPISCOPIEI CU ASEMENEA NUMIRE, Bucureşti, 1869, preţ: 500 lei

BOGDAN, Ioan, BULETINUL COMISIEI ISTORICE A ROMÂNIEI, vol. I-III (1915-1924), Atelierele grafice Socec& Co, Societate anonimă, Bucureşti, 1915

BÂRLIBA - MIHĂILESCU Virgil, LA MONNAIE ROMAINE CHEZ LES DACES ORIENTAUX, Ed. Academiei, Bucureşti, 1980, preţ: 25 lei

POPESCU, Emilian, INSCRIPŢIILE ANTICE DIN DACIA ŞI SCYTHIA MINOR. INSCRIPŢIILE GRECEŞTI ŞI LATINE DIN SECOLELE IV – XIII DESCOPERITE ÎN ROMANIA,
Prefaţă D. M. Pippidi,  Ed. Academiei, Bucureşti, 1976, preţ: 50 lei

ZUGRAVU, Nelu, GENEZA CREŞTINISMULUI POPULAR AL ROMÂNILOR,
Bucureşti, 1997, preţ: 15 lei

BRĂTIANU, Gheorghe, FILE RUPTE DIN CARTEA RĂZBOIULUI,
Ed. „Cultura Naţională”, Bucureşti, preţ: 50 lei

CANTEMIR, Dimitrie, HISTORIAN OF SOUTH EAST EUROPEAN AND ORIENTAL CIVILIZATION,
Ediţie: Al. Duţu şi Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1973., preţ: 50 lei

DEMETRIUS, CANTEMIRUS, INCREMENTORUM ET DECREMENTORUM  AULAE OTHMANNICAE / CREŞTERILE ŞI DESCREŞTERILE IMPERIULUI OTOMAN. Text original latin în forma finală revizuită de autor. Introducere de Virgil Cândea,
Ed. „Roza vânturilor”, Bucureşti, 1999 , preţ: 130 lei

STURZA, D. A., STURZA, D. C., LUGOŞIANU, Octavian, DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA ROMANILOR, Supliment I, vol. IV, 1802 – 1849, Bucureşti, 1891.

EMINESCU, Mihai, OPERE  COMPLETE, 
Prefaţă şi studiu introductiv de A. C. Cuza, Iaşi, Ed. „Librăria românească” şi „Inst. de Arte Grafice, 1914, preţ: 130 lei

PÂRVAN, Vasile, GETICA, Bucureşti, 1926, preţ: 400 lei

Comitele D' HAUTERIVE, MEMORIU ASUPRA VECHEI ŞI ACTUALEI STĂRI A MOLDOVEI,
(Prezentat de AL. Vodă I Ipsilante, Domnul Moldovei la 1787), Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”- 1902, preţ: 300 lei

IORGA , Nicolae, TEXTES POST – BYZANTINS,
Bucureşti, 1939, preţ: 20 lei

CHRISTESCU, Vasile, ISTORIA MILITARĂ A DACIEI ROMANE,
Bucureşti, Fundaţia Regele Carol I, 1937, preţ: 120 lei

1804, Iaşi. Hotărârea Divanului Domnesc al Moldovei sub Alexandru Mihai Şuţu Vv., privind pricina între fraţii Mihai şi Manolache Iani, fiii stolnicului Ilie Iani, referitor la moştenire.
Divanul Domnesc îi dă cîştig de cauză lui Manolahe Iani.
Document original, cu sigiliul domnesc, datat 1793, preţ: 1500 lei

Imagine din expozitia Valori bibliofile în anticariate
Imagine din expozitia cu vânzare Valori bibliofile în anticariate

1811 aprilie 20, Iaşi. Adeverinţă prin care hatmanul Nicolae Stratulat confirmă că a făcut un schimb de pământ în satul Fileşti, ţinutul Neamţ, cu Anastasia, fiica boierului Ioniţă Canano.
Documentul este întărit prin rezoluţia şi semnăturile membrilor Divanului Cnejiei Moldovei. Document original, fără impresiuni sigilare, preţ: 1000 lei

IORGA, Nicolae, ISTORIA PRESEI ROMÂNEŞTI, Bucureşti, 1922;
Coligat cu: BACALBAŞA, Constantin, ZIARISTICA ROMÂNĂ DIN ZILELE NOASTRE, Bucureşti, 1922 , preţ: 100 lei

CIORAN, Emil, SCHIMBAREA  LA  FAŢĂ  A  ROMÂNIEI,
ed. II, Bucureşti, Ed. Vremea, 1941, preţ: 350 lei

SCHINDTER, J., WAPEN – GALLERIE des höhern Adels des gesammten Provizen des Österreichisches Kaiserstates. Herausgegeben von Carl Grafen von Vasques und J. Hyrtl, Akademischen chalographen, Wien, 1832.
Album heraldic austriac ce cuprinde 42 de planşe calcografii – steme ale familiilor nobiliare: Schwarzenberg, Esterhazy, Appony, Choltihz, Hayos, Choteck, Czernin, Radezky, preţ: 1200 lei

BIBESCO, Georges, Prince, PRISONNIER. Coblence (1870 – 1871), Paris – Génève, 1899, franceză.
Exemplar cu autograful autorului, preţ: 300 lei

Triod, Bucureşti, 1798, preţ: 1500 lei

(FÉNÉLON) FRANCISC  DE  SALIGNAC  DE  la MOTTE, ÎNTÂMPLĂRILE  LUI  TELEMAH,  FIUL  LUI  ULISE,
 Traducere de prof. Gh. Pleşoianu, Tom  I, Craiova, 1831.

HOTTENROTH, Fr., LE COSTUME chez LES PEOPLES ANCIENS et MODERNES, Paris, sinne anno [post 1900], preţ: 400 lei

HELIADE – RĂDULESCU, Ion, HISTORIA ROMÂNILOR sau DACIA şi ROMÂNIA, Bucureşti, Typografie Heliade, 1841, preţ: 100 lei

MASSIM, I. C., ELEMENTE DE GRAMATICĂ ROMÂNĂ,
ed. II, Bucureşti 1855, preţ: 200 lei

HUSZTY, Stephanus, JURIS PRUDENTIA PRACTICA sau COMMENTARIUS NOVUS IN JUS HUNGARICUM (…),
tomus I, Agriae, Typis Episcopalibus, 1794, latină

LAURIAN, Aug. Treb., BĂLCESCU, Nicolae, MAGAZIN ISTORIC PENTRU DACIA, vol. I – V, Bucureşti, 1845 – 1847, preţ: 3000 lei

ROSETTI, Radu D., ERI …, Bucureşti 1931,
Exemplar cu autograful autorului, preţ: 50 lei

PANDREA, Radu, CRIMINALISTICĂ DIALECTICĂ, Bucureşti, 1945,
Exemplar cu autograful autorului
1924 mai 7, Paris, preţ: 30 lei

Diplomă acordată de SOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE românului Jean Niculescu, preţ: 150 lei

FILITTI, Ioan C., ARHIVA ISTORICĂ GEORGE GRIGORE CANTACUZINO,
Bucureşti, 1919.
Provenienţa: Biblioteca istoricului universitar Ion Ionaşcu, preţ: 350 lei

WALTHER, Ingo F., WOLF, Norbert,  MASTERPIECES OF ILLUMINATION,
Berlin, Taschen, 2007, preţ: 100 lei

HESIOD, LUCRĂRI ŞI ZILE,
Traducere de Ştefan Bezdechi, Cluj, 1927
Exemplar cu autograful traducătorului, preţ: 25 lei

RUSIAN JEWELERY 16-20 th CENTURY, Moskva, 1897, rusă, preţ: 250 lei

DUICEV, Ivan, Miniatjurite na Manasievarta Letopis, Sofia, 1964, preţ: 25 lei

PLANŞĂ HERALDICĂ, Transilvania, sec. XIX, preţ: 300 lei

V. PÂRVAN, CETATEA ULMETUM, Bucureşti, 1912
Ex libris  Radu Cluceru, preţ: 300 lei

HERJEU, C. N., colonel, ISTORIA ARMEI GENIULUI, Bucureşti, 1902, preţ: 500 lei

ROTH, Victor, KUNSTDENKMALER AUS DEN SÄCHNICHEN KIRCHEN SIEBENBÜRGEN, vol. I, Hermanstadt, 1922, preţ: 100 lei

GANE, Constantin, AMĂRÂTE ŞI VESELE VIEŢI DE JUPÂNESE ŞI CUCOANE, Bucureşti, preţ: 70 lei

Revista Istorică (Director N. Iorga), nr. 1-12, 1939; 1-3, 7-9, 10-12, 1940, preţ: 60 lei

 

Notă: Aceste lucrări sunt oferta de vânzare a Anticariatului Consignaţie „UNU”, Bucureşti. http://www.anticariat-unu.ro/contact